Polityka prywatności


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
FHU ARBENA BIS ARKADIUSZ BENISZ
z siedzibą przy ul. Harcerzy Buchalików 27, 44-240 Żory

Zapoznaj się z naszą polityką

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
 2. Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest Firma Handlowo-Usługowa ARBENA BIS Arkadiusz Benisz z siedzibą przy ul. Harcerzy Buchalików 27, 44-240 Żory, zwana dalej Administratorem lub ARBENA BIS.

  Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 3. Jak przetwarzamy Dane?
 4. ARBENA BIS dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. Kiedy przetwarzamy Dane?
 6. Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. skierowania zapytania/oferty mailowo, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.arbena.pl oraz www.jourdain.pl, poprzez serwis internetowy facebook.com bądź telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, kiedy reprezentujemy Państwa w sprawach objętych zawartymi między nami zamówieniami lub zleceniami, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem).

  Podpisanie umowy, zamówienia, przesłanie zapytania ofertowego, prowadzenie korespondencji w formie tradycyjnej, za pomocą poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji elektronicznej bądź inna forma nawiązania kontaktu w celach związanych z działalnością firmy ARBENA BIS jest równoznaczna z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 7. Przetwarzanie Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem.
  1. Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
  2. Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej oraz spotkań bezpośrednich.

   W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

   Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców, zleceniodawców, pracowników.

  3. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
  4. W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:

   • nawiązania współpracy;
   • zawarcia i wykonywania umowy;
   • rozliczenia umów;
   • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji/ kontaktu w tym zakresie;
   • marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług firmy ARBENA BIS;
   • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń;
   • realizacji zawartych umów.

   Podstawą przetwarzania Danych przez firmę ARBENA BIS jest:

   • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą;
   • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
   • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji lub innych działań wynikających z zawartej umowy.

  5. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
  6. Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. minimum przez okres 6 lat w celu wypełnienia obowiązku prawnego (ustawa o podatku od towarów i usług oraz ordynacja podatkowa).

   Dane osób, które skontaktowały się z firmą ARBENA BIS, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

   Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane, naszym partnerom biznesowym (np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie / inwestycji) oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT i marketingu.

 8. Czy Państwa Dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
 9. Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, firma ARBENA BIS podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

  • stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
  • transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń.
 10. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?
 11. Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:

  • dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopii;
  • żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;
  • przenoszenia Danych do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

  Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Kontakt
 13. Mogą Państwo skontaktować się z przedstawicielem Administratora danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się pod adresem: www.arbena.pl/kontakt, a także pisząc wiadomość e-mail na adres kontakt@arbena.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 177 877 877.

  Adres do korespondencji: ul. Harcerzy Buchalików 27, 44-240 Żory